ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan VASSAL wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door VASSAL uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

 3. VASSAL zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. VASSAL is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. VASSAL zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door VASSAL van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

 5. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is VASSAL zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle kosten gemaakt door VASSAL ter oorzake van het uitblijven van de tijdige betaling (inclusief de wettelijke incassokosten) worden verhaald op de opdrachtgever. Te allen tijden kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is, zonder dat VASSAL daarbij aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade die daardoor ontstaat.

 6. Alle door VASSAL geleverde zaken blijven eigendom van VASSAL tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VASSAL uit hoofde van enige met VASSAL gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 7. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VASSAL afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van VASSAL.

 8. De opdrachtgever vrijwaart VASSAL tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.

 9. Bij een conflict over de werkzaamheden, diensten of resultaten daarvan zullen de opdrachtgever en VASSAL altijd eerst onderling het geschil aan elkaar kenbaar maken om samen tot een oplossing te komen. Wanneer beide partijen het onderling niet eens kunnen worden zal VASSAL in overeenstemming met de opdrachtgever advies inwinnen bij een onafhankelijke derde partij en zich aan dit advies verplichten. De kosten van dit advies zijn voor de partij die in het ongelijk wordt gesteld, bij onduidelijkheid daarover zullen de kosten evenredig worden gedeeld door de opdrachtgever en VASSAL.

 10. Het ontzeggen of beperken van de fysieke of digitale toegang van VASSAL tot reeds geleverde zaken of het resultaat van werkzaamheden of diensten zal ten alle tijden worden uitgelegd als een volledige acceptatie van de werkzaamheden en daarmede verplichting van volledige betaling, ongeacht of deze resultaten daarna nog door een onafhankelijke partij beoordeelbaar zijn.

 11. Op de rechtsbetrekking tussen VASSAL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.